Send Gift Baskets

SendGiftsInIsrael-EstiB-Gifts-Logo.jpg

IL: +972-54-4464311

כניסה לחשבון

תקנון קנייה באתר EstiB מתנות מעוצבות

1 . כללי
א. אתר Esti B (להלן: ה”אתר”) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הנו Esti B עוסק מורשה
ב. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
ג. בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין Esti B ; עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
ה. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד .
ו. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה
ז.אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 
2. הזכות / כשרות להשתמש באתר
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה:
1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
5. המשתמש אינו עובד של ספק המספק מוצרים ל Esti B, לגבי מוצרים של אותו ספק.
 
Esti B שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
 
3. אבטחת מידע ופרטיות באתר
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה ..
 
4. פרטי משתמש
1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת”ז / ח”פ, שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
2. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 
 
5. תשלום ואספקה
1. המחירים ב”אתר” כוללים מע”מ.
2. אספקת מוצרים תתבצע על פי תנאי משלוח אשר מופיע בשאלות נפוצות באתר (המחירים אינם כוללים משלוח – מחיר המשלוח ישתנה בהתאם למוצר ולמרחק המשלוח).
 
6. אחריות למוצרים הנמכרים באתר
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הנם חדשים לחלוטין ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.
 
7. תנאים נוספים
1. Esti B ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למועד אספקתם ו/או כלשהו למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם.
2. Esti B ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למקרה שבו הרכישה של המשתתף לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.
3. Esti B ו/או האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.
4. Esti B ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתם, בין היתר אם מתברר להם שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנעו ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית ה”אתר” להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
6. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאים Esti B ו/או האתר, אך לא חייבים, לבטל את הרכישה הספציפית.
7. Esti B ו/או האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
 
 
8. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של Esti B ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם Esti B.
 
8. מדיניות החזרות
Esti B מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.
החזרת מוצרים תתבצע תוך 14 יום ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר באריזתו המקורית, וזאת בהתאם לחוק.
קיימים מוצרים באתר שאינם ניתנים להחזרה ועבורם תופיע הערה.
עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו..
ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם, וקיימת ברשותם קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליהם עם הרכישה.
הלקוח יזוכה רק כאשר המוצר יגיע חזרה ל Esti B ויימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. אזי יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי שבו הוא שילם בלבד, ולא בשום כרטיס אחר.
 
×
×

עגלת קניות